GDPR

ochrana osobních údajů při realitní činnosti zprostředkovatele

Účel tohoto dokumentu a co se v něm dozvíte

Účelem tohoto dokumentu je zákonné naplnění obsahu Nařízení (EU) 2016/679 a seznámit Vás (subjekty údajů) s Vašimi právy a současně Vás informovat srozumitelnou formou o tom, jak budeme s Vašimi osobními údaji nakládat a jak budeme chránit Vaše soukromí. Tento dokument obsahuje rovněž informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.maniere.cz, našimi klienty i potencionálními zájemci o naše služby a produkty.

Rádi bychom Vás informovali, že již nyní se naše postupy při zpracování osobních údajů řídí zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů s tím, že nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme dle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (obecně známé pod zkratkou GDPR).

Správce osobních údajů – kdo je správce a jakým způsobem nás lze kontaktovat

MANIERE s.r.o., IČ: 03467287, se sídlem: Okružní 252, Hrdějovice, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 23064 (dále jen „Správce“), kontaktní e-mail: maniere@maniere.cz, kontaktní telefon: +420 734 222 234, naše webové stránky: www.maniere.cz

Prohlášení správce

Shora uvedený správce prohlašuje, že nesbírá žádné citlivé údaje o klientech nad rámec běžného obchodního vztahu, žádné údaje nepředává třetím osobám za účelem marketingových aktivit, nevyužívá údaje k zasílání vlastních obchodních aktivit vyjma výslovně vyžádaných klientem, nesbírá IP adresy návštěvníků a cookies z našich webových stránek jsou využity pouze pro obecnou statistiku návštěvnosti. Správce dále sděluje, že u veškerých poskytnutých údajů předpokládá jejich aktuálnost a shodu se skutečností, kterou není oprávněn si vyjma zákonného zmocnění ověřovat, přičemž v případě jakékoliv podstatné změny nás o této změně budete bez zbytečného prodlení informovat, abychom mohli poskytnuté údaje aktualizovat, bude-li to nezbytné.

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Osobní údaje, které zpracováváme:

Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, rodné číslo, IČ, DIČ, číslo dokladu totožnosti (občanský průkaz, povolení k pobytu, pas), telefonní číslo, e-mail, cookies, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli, váš rodinný stav, údaje o nemovitých věcech, jejichž prodej vám zprostředkováváme (ve spojení s dalšími údaji).

Zdroje osobních údajů:

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. zejména v souvislosti se zprostředkováním koupě nebo prodeje nemovitých věcí a družstevních podílů v bytových družstvech, zprostředkování pronájmu či podnájmu), při osobním kontaktu (včetně údajů předených při prohlídkách nemovitostí), telefonicky, písemně, e-mailem, z vizitek nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu Facebook, Twitter, Viber, Messenger, Whats App aj.) a z veřejných rejstříků (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam aj.)

Zpracováváme i údaje, které sami zveřejníte na internetu a zejména v soukromé inzerci. Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, tudíž se do naší dispozice dostanou pouze ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte. Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít Váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s Vaším souhlasem.

K čemu potřebujeme Vaše osobní údaje, po jakou dobu je zpracováváme a na základě jakého oprávnění?

Údaje, které nám poskytujete, zpracováváme za tím účelem a dále používáme k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat a poskytnout Vám informace, o které jste nás požádali. Dále abychom naplnili účel sjednané smlouvy a její plnění, abychom dostáli našim i Vašim zákonným povinnostem či pro účely našich oprávněných zájmů, případně zájmů třetích osob

  • Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Za účelem uzavření smlouvy a dodání Vámi objednaných služeb a vedení související komunikace, zpracováváme tyto obvyklé osobní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, rodné číslo, IČ, DIČ, číslo dokladu totožnosti (občanský průkaz, povolení k pobytu, pas), telefonní číslo, e-mail, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jsme Vám poskytli, Váš rodinný stav, údaje o nemovitých věcech, jejichž prodej vám zprostředkováváme (ve spojení s dalšími údaji, jako je např. bankovní informace o výši zajištěného dluhu).

Oprávněním pro zpracovávání těchto údajů je zajištění plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být například příprava kupní smlouvy na zprostředkovávanou nemovitost. Osobní údaje k tomuto účelu zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely našeho oprávněného zájmu nebo zájmu třetích osob (viz dále)

  • Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Zpracovatele osobních údajů vyjma „GDPR“ zavazují i další právní předpisy, zejména v oblasti účetnictví a daňového práva, zákona o archivnictví a povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, které nám přikazují zpracovávat tyto údaje:

Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, rodné číslo, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jsme Vám poskytli, Váš rodinný stav, údaje o nemovitých věcech, jejichž prodej Vám zprostředkováváme (ve spojení s dalšími údaji).

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

  • Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje nejen ze smluv, jejich dodatků a příloh, ale i údaje sdělené Vámi na základě naší vzájemné komunikace. Tyto údaje budeme zpracovávat jen po dobu zákonné lhůty pro promlčení jednotlivých vzájemných nároků.

  • Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

V případě, že nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje k zasílání nabídky našich realitních služeb. Váš souhlas budeme k tomuto zpracování potřebovat pouze v případě, že nejste našim klientem. Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud však Vaše konkrétní osobní údaje zpracováváme současně i na základě jiného právního titulu, budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům Váš souhlas nutný není.

Kterým dalším osobám zpřístupníme Vaše údaje?

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, poskytovatele právních a poradenských služeb, zprostředkovatele úvěrů, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací. S těmito zpracovateli máme uzavřeny individuální smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů tak, aby byla zajištěna bezpečnost Vašich osobních údajů.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

Rádi bychom Vás ubezpečili, že jsme přijali vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše osobní údaje dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a tyto nepředáváme bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro jejich další zpracování, s tou výjimkou, pokud takové předání vyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Poučení – Informace o Vašich právech při ochraně osobních údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vám sdělujeme, jaká práva Vám svědčí a která můžete uplatnit:

  • Právo na přístup k osobním údajům – V souladu se čl. 12 „GDPR“ Vás na základě Vaší žádosti informujeme, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak Vám náleží přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování (účel zpracování, kategorie osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, veškeré dostupné informace o zdroji Vašich osobních údajů. My jako správci máme naopak právo za poskytnutí takové informace požadovat přiměřenou náhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  • Právo na opravu osobních údajů – právo Vám zaručuje, abychom bez zbytečného odkladu opravili nesprávné či nepřesné osobní údaje, či na základě Vaší žádosti doplnili neúplné nebo chybné osobní údaje, a to na základě Vašeho dodatečného prohlášení.
  • Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“) – v případech stanovených zákonem nebo „GDPR“ máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje (vyjma výjimek uvedených v čl. 17 „GDPR“, opravňujících zpracovatele výmaz neprovést).
  • Právo na omezení zpracování – v případech stanovených v čl. 18 „GDPR“ máte právo požadovat, abychom až na nezbytnou míru omezili zpracování Vašich osobních údajů.
  • Právo vznést námitku – pokud Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Nevyhovíme-li Vaší žádosti, či pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na dozorový úřad, jímž je Úřad na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz